Tràmits i serveis / Jutjat de Pau (Registre Civil) / Expedient de Matrimoni Civil

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Expedient que es tramita per acreditar que es reuneixen els requisits de capacitat establerts legalment per la llei per tal de poder contraure matrimoni.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Dues persones d'igual o diferent sexe, majors d'edat o emancipades legalment, quan una de les dues, com a mínim, estigui empadronada a la Canonja.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Registre Civil de la Canonja

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Gratuït

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Jutjat de Pau de la Canonja

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

3 mesos comptats des de la data en que s'intrueix l'expedient

OBSERVACIONS:

No s'iniciarà la instrucció de l'expedient fins que no estigui presentada tota la documentació necessària

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

ESPANYOLS:

Fotocòpia del DNI.

Certificat de naixement actualitzat (màxim de 3 mesos).

Fe de vida i estat expedit pel Registre Civil del domicili, en el cas de ser solters.

Certificat d'empadronament històric que acrediti la residència dels últims dos anys.

En el cas d'estar divorciat, s'haurà de presentar el certificat de matrimoni anterior amb la inscripció marginal de la sentència del divorci.

En el cas de ser vidu, s'haurà de presentar el certificat de matrimoni anterior i el de defunció del cònjuge.


ESTRANGERS:

Original i fotocòpia del passaport i la targeta de residència.

Certificat d'empadronament històric. Si el temps d'estada al país és inferior a dos anys s'haurà de presentar un certificat d'inscripció consular amb el domicili de l'interessat, temps de residència a Espanya i lloc de procedència amb la data d'alta consular.

Certificat literal de naixement actualitzat, traduït i legalitzat.

Certificat d'estat civil actual expedit pel consolat o ambaixada, o bé certificat acreditatiu del seu país.

En el cas de ser divorciat, haurà de presentar un certificat literal del matrimoni anterior amb la inscripció marginal de la sentència de divorci.

En el cas de ser vidu, haurà de presentar un certificat literal del matrimoni anterior i el certificat de defunció del cònjuge.


Tota la documentació haurà de presentar-se traduïda per un traductor jurat i els originals legalitzats (Apostillats, si s'escau. Mirar enllaç per saber els països signants del Conveni de la Haya:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326297910/Detalle.html

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model Sol·licitud Expedient Matrimoni jp03.pdf