Tràmits i serveis / Jutjat de Pau (Registre Civil) / Expedició de Certificacions

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

  • El certificat de naixement és el document expedit per l'Encarregat del Registre Civil que dóna fe del naixement, de la data en en què ha tingut lloc, del sexe del nadó i, si escau, de l'hora del naixement i de la filiació de l'inscrit.
  • El certificat de matrimoni dóna fe de l'acte del matrimoni, i de la data, hora i lloc que s'esdevé.
  • El certificat de defunció és el document oficial que acredita la mort de la persona.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Pot ser sol·licitat per qualsevol ciutadà que el requereixi i en tingui interès, tret de les excepcions legalment previstes a l'article 21 del Reglament del Registre Civil, que impedeixen que es faci publicitat sense autorització especial.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Al Registre Civil on consti inscrit el naixement, matrimoni i defunció. També es pot demanar des del Registre Civil de residència a altres municipis. Els residents de la Canonja el poden sol·licitar presencialment, per correu electrònic, per correu postal o telefònicament.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Gratuït

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Jutjat de Pau

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini és com a màxim de 3 dies per les inscripcions practicades en el Registre Civil de la Canonja. I és indeterminat (màxim d'un mes a nivell general) per a les inscripcions practicades fora del municipi.

OBSERVACIONS:

D'acord amb l'article 21 del Reglament del Registre Civil, no s'ha de fer publicitat sense autorització especial:
  • De la filiació adoptiva (llevat de la inscripció practicada d'acord amb la Instrucció de la DGRN de 15 de febrer de 1999) o desconeguda o de circumstàncies que descobreixin aquest caràcter, i del canvi del cognom Expósito o d'altres d'anàlegs o d'inconvenients.

  • En cas de rectificació del sexe, l'autorització serà concedida pel jutge encarregat i només a qui justifiqui interès legítim i raó fundada per demanar-la. La certificació expressarà el nom del sol·licitant, els efectes als quals es lliura i l'autorització expressa de l'encarregat. L'encarregat, al Registre directament a càrrec seu, expedirà ell mateix la certificació.

  • Dels canvis de cognoms autoritzats en els supòsits de violència de gènere, o quan la urgència de la situació ho ha requerit. 

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model Sol·licitud Certificats General jp01.pdf
Model Sol·licitud Certificats Multipersonal jp02.pdf