Tràmits i serveis / Jutjat de Pau (Registre Civil) / Duplicat Llibre de Família

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Expedició de duplicat de Llibre de Família per robatori, pèrdua o deteriorament.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Els titulars del Llibre de Família presencialment en el Registre Civil en el què consti empadronat.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Registre Civil

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Gratuït

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Jutjat de Pau

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini és com a màxim de 3 dies pels Llibres de Família expedits en el Registre Civil de la Canonja. I és indeterminat (màxim de 3 mesos a nivell general) per a Llibres de Família expedits fora del municipi.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Compareixença dels dos titulars del Llibre de família (facilitada en el Registre Civil de la Canonja)

  • En cas de sol·licitud de duplicat per pèrdua o sostracció, denúncia presentada davant de Mossos d'Esquadra.

  • Original i fotocòpia de DNI o NIE o Passaport dels dos titulars.

  • Volant d'empadronament de l'Ajuntament de la Canonja.

  • En cas que s'estigui en procés de divorci o separació, s'haurà d'adjuntar la sentència per saber qui té la pàtria potestat dels fills. Només en el cas que sigui compartida els dos titulars podran tenir Llibre de Família.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Duplicat Llibre de Família jp04.pdf