Tràmits i serveis / Cerimònia de casament / Casament civil al Castell de Masricart

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Reserva de dia i hora per a la celebració de matrimoni civil a la Sala noble del Castell de Masricart. 

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol parella interessada que vulgui celebrar el seu matrimoni a l'Ajuntament de la Canonja i que compleixi els següents requisits:

- Ser majors d'edat o menor emancipat/da.
- No estar lligat a altre persona amb vincle matrimonial.
- No ser parent en línia recta per consanguinitat o adopció o parent col·lateral per consanguinitat o adopció fins al tercer grau.
- És necessari que algun dels contraents estigui empadronat a la Canonja.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any. El termini mínim recomanable per poder realitzar el tràmit és de sis mesos abans de la data desitjada. 

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, al Castell de Masricart

Pl. Del Castell, 1
43110 La Canonja

Horari:
Matins: dimarts, dimecres i divendres de 09:00h a 13:00h 
Tardes: de dimarts a dijous de 16:00h a 20:00h
A través de la pàgina web: www.lacanonja.cat

Per consultes, trucar al : 977545308

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 11: Utilització de sales per casaments: 120,10 €

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Àrea de Cultura

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Immediat

OBSERVACIONS:

Els casaments civils a l'Ajuntament de la Canonja se celebren el 1r i 3r cap de setmana de cada mes, excepte el mes d'agost que no se'n realitzen. La disponibilitat es comprovarà en el mateix moment de la reserva.

La reserva es fa efectiva de forma presencial.

Els interessats hauran de dirigir-se al Registre Civil que correspongui (on s'estigui empadronat) per tramitar l'expedient matrimonial. Un cop presentada la documentació demanada pel Registre Civil i sabent a partir de quina data podran contraure matrimoni, els interessats podran reservar dia i hora per casar-se a l'Ajuntament de la Canonja.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de dos testimonis majors d'edat
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE/passaport dels contraents
  • Resolució del Jutge del Registre Civil autoritzant el matrimoni
  • Justificant de pagament de la taxa corresponent

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf