INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

a) Pressupost municipal

Títol Fitxer
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2015
Pressupost municipal 2016
Pressupost municipal 2017

b) Liquidació del Pressupost

2013

Títol Fitxer
Decret liquidació 2013
Resultat pressupostari 2013
Resum liquidació 2013
Romanent de tresoreria 2013

2014

Títol Fitxer
Decret liquidació 2014
Resultat pressupostari 2014
Liquidació 2014 per capítols
Romanent de tresoreria 2014

2015

Títol Fitxer
Decret liquidació 2015
Resultat presspostari 2015
Liquidació 2015 per capítols
Romanent de tresoreria 2015

2016

Títol Fitxer
Decret liquidació 2016
Resultat pressupostari 2016
Liquidació 2016 per capítols
Romanent de tresoreria 2016

c) Endeutament

Títol Fitxer
Endeutament 2012
Endeutament 2013
Endeutament 2014
Endeutament 2015
L'Ajuntament no té endeutament (febrer 2016)

d) Morositat

Títol Fitxer
1er trimestre 2015
2on trimestre 2015
3er trimestre 2015
4rt trimestre 2015
1er trimestre 2016
2on trimestre 2016
3er trimestre 2016
4rt trimestre 2016
1er trimestre 2017
2on trimestre 2017
3er trimestre 2017

e) Estabilitat pressupostària

Títol Fitxer
Estabilitat pressupost 2013
Estabilitat liquidació 2013
Estabilitat pressupost 2014
Estabilitat liquidació 2014
Estabilitat pressupost 2015
Estabilitat liquidació 2015
Estabilitat pressupost 2016
Estabilitat liquidació 2016
Estabilitat pressupost 2017

f) Informes trimestrals

Títol Fitxer
Execució pressupostària 1er trimestre 2015
Execució pressupostària 2on trimestre 2015
Execució pressupostària 3er trimestre 2015
Execució pressupostària 4rt trimestre 2015
Execució pressupostària 1er trimestre 2016
Execució pressupostària 2on trimestre 2016
Execució pressupostària 3er trimestre 2016
Execució pressupostària 4rt trimestre 2016
Execució pressupostària 1er trimestre 2017
Execució pressupostària 2on trimestre 2017
Execució pressupostària 3er trimestre 2017

g) Calendari del contribuent

Períodes de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'any 2017:


 • Impost de béns immobles urbana: 28 d'abril a 30 de juny.
 • Impost vehicles tracció mecànica: 28 d'abril a 30 de juny.
 • Taxa recollida i eliminació d'escombraries: 28 d'abril a 30 de juny.
 • Guals: 28 d'abril a 30 de juny.
 • Cementiri: 28 d'abril a 30 de juny.
 • Impost d'activitats econòmiques: 30 d’agost a 31 d'octubre.
 • Impost béns immobles característiques especials: 30 d’agost a 31 d'octubre.
 • Impost béns immobles rústica: 30 d’agost a 31 d'octubre.

Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es considerarà el següent dia hàbil posterior.


Formes i mitjans de pagament:

 

 • CaixaBank SA
 • BBVA
 • Caixa Agrària de la Canonja
 • En els tributs delegats a BASE – Gestió d'Ingressos, les entitats col·laboradores amb les que tingui conveni.


 Rebuts domiciliats càrrec en compte:

 

 • 15 de maig de 2017: impost de béns immobles urbana, impost vehicles tracció mecànica, taxa de recollida i eliminació d'escombraries, taxes de guals/reserva d'espai i cementiri
 • 15 de setembre de 2017: impost d'activitats econòmiques, Impost béns immobles característiques especials i Impost béns immobles rústica.


Advertiment: transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.h) Subvencions

Subvencions nominatives

Títol Fitxer
Llistat subvencions nominatives 2015
Llistat subvencions nominatives 2016
Llistat subvencions nominatives 2017

Bases de subvencions

i) Contractes

j) Béns

Títol Fitxer
Inventari de béns a data 31/12/2014
Inventari de béns a data 31/12/2015
Inventari de béns a data 31/12/2016

k) Comptes generals