Notícies / Suspensió provisional de les proves de la borsa de treball d'auxiliars administratius

10/03/2020
Suspensió provisional de les proves de la borsa de treball d'auxiliars administratius

Tenint en compte el decret de l’alcaldia de data 12 de març de 2020, pel qual es resol, entre d’altres, suspendre els processos selectius d’ocupació pública durant 15 dies, entre el 12 i el 27 de març, a causa de la situació generada per l’evolució del Coronavirus COVID-19.

Queda suspesa provisionalment la realització de les proves corresponents a l’expedient iniciat per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí o laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició, quedant sense efectes les dates fixades mitjançant resolució de l’alcaldia de data 9 de març de 2020.

Les noves dates de realització de les proves es fixaran mitjançant nova resolució de l’alcaldia i es comunicaran a través de la pàgina web municipal www.lacanonja.cat, amb una antelació mínima de 5 dies naturals a la seva realització.