Notícies / Cursos formatius a l'Escola d'Adults de la Canonja 2017-2018

01/09/2017
Cursos formatius a l'Escola d'Adults de la Canonja 2017-2018

L’Escola d’Adults municipal de la Canonja obre el període d’inscripcions per al curs 2017-2018 el proper mes de setembre, del dia 4 al 12, al Centre Cívic. L’oferta formativa s’adreça a la població resident a la Canonja, major de 18 anys amb inquietuds per aprendre i/o millorar la llengua catalana, la castellana i la informàtica.

Supeditats a la demanda es proposen els següents cursos:

- Formació Instrumental

Són ensenyaments que comporten una formació general de nivell bàsic i que estan estructurats en tres nivells:

· Nivell 1: Iniciació a la lectura i a l’escriptura; iniciació a la numeració i càlcul; català bàsic; aproximació a l’entorn...

· Nivell 2: Millora en les habilitats de la lectoescriptura; operacions bàsiques de càlcul matemàtic; català bàsic; coneixement de l’entorn...

· Nivell 3: Desenvolupament de la lectura i escriptura; ortografia; matemàtiques per a la vida; cultura general; iniciació a les noves tecnologies; català elemental...

- Català nivells: Bàsic, Elemental, Intermedi i de Suficiència

Són programes on hi tenen cabuda des de persones que s’inicien en un català oral fins a persones que volen aconseguir un domini en l’ús de la llengua que els permeti comunicar-se amb adequació i correcció en situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal tant a nivell oral com escrit.

- Castellà per a estrangers

L’objectiu del programa és capacitar a aquest col·lectiu de coneixements orals i escrits de llengua castellana per tal que es puguin comunicar en situacions quotidianes de la vida social i laboral alhora que es fomenta el coneixement i participació en la nostra societat pel que fa a costums, tradicions i festes.

- Informàtica

Es tracta d’un curs adreçat a aquelles persones que tenen interès en adquirir les destreses necessàries per manejar l’ordinador i fer ús de les prestacions bàsiques de la informàtica: sistema operatiu, Internet, correu electrònic, processador de textos...

Des de l’Escola s’organitzen sortides de caire cultural i lúdic i s’impulsa la participació en actes i activitats promoguts per col·lectius i entitats del poble. Anar a l’Escola d’Adults la Canonja és més que «anar a aprendre», és també «anar a ensenyar als altres» i «aprendre a aprendre».

Finalitzat el període de preinscripció, en funció del nombre d’inscrits i establerts els programes a desenvolupar es procedirà a la matriculació de l’alumnat.