Urbanisme i Territori

Urbanisme i Territori

Aquesta àrea és responsable de la planificació i de la gestió urbanística del municipi i s'encarrega de vetllar pel seu desenvolupament equilibrat i sostenible.


També és competència d'aquesta àrea executar els projectes i la contractació d’obres previstes per l’Ajuntament de la Canonja en espais i edificis públics municipals. 


És des d'aquest mateix departament que es du a terme la intervenció administrativa en les diferents llicències i activitats urbanístiques de particulars, es vetlla pel compliment i l'adequació de la normativa urbanística així com per la preservació del patrimoni arquitectònic local, alhora que es promouen programes de rehabilitació d'edificis.  


Regidor responsable de l'àrea: Roc Muñoz Martínez (PSC)

POUM la Canonja - Aprovació Definitiva

Instruments Urbanístics

INFORMACIÓ PÚBLICA

Modificació puntual número 3 del POUM de la Canonja, per la modificació del nivell de protecció de l'orfeó Canongí.


EN TRAMITACIÓ

Modificació puntual número 1 del Pla d’Ordenació urbanística municipal de la Canonja, per la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no urbanitzable, i modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes.


Modificació puntual número 2 del POUM de la Canonja consistent en la modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes amb l'exclusió de la finca del Mas de l'Abeurador.


APROVATS DEFINITIVAMENT

Projecte de regularització de finques de zona verda i equipament dins del polígon d'actuació urbanística 6, les Granges del POUM de la Canonja (antiga UA-2).