Urbanisme i Territori

Urbanisme i Territori

Aquesta àrea és responsable de la planificació i de la gestió urbanística del municipi i s'encarrega de vetllar pel seu desenvolupament equilibrat i sostenible.


També és competència d'aquesta àrea executar els projectes i la contractació d’obres previstes per l’Ajuntament de la Canonja en espais i edificis públics municipals. 


És des d'aquest mateix departament que es du a terme la intervenció administrativa en les diferents llicències i activitats urbanístiques de particulars, es vetlla pel compliment i l'adequació de la normativa urbanística així com per la preservació del patrimoni arquitectònic local, alhora que es promouen programes de rehabilitació d'edificis.  


Regidor responsable de l'àrea: Roc Muñoz Martínez (PSC)

POUM la Canonja - Aprovació Definitiva

Instruments Urbanístics

INFORMACIÓ PÚBLICA

Projecte de regularització de finques de zona verda i equipament dins del polígon d'actuació urbanística 6, les Granges del POUM de la Canonja (antiga UA-2).


EN TRAMITACIÓ

Modificació puntual número 1 del Pla d’Ordenació urbanística municipal de la Canonja, per la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no urbanitzable, i modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes.


Modificació puntual número 2 del POUM de la Canonja consistent en la modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes amb l'exclusió de la finca del Mas de l'Abeurador.


APROVATS DEFINITIVAMENT